Dokumentasjon

TENS for postoperative smerter etter totalprotese kne

Denne metastudien fra 2017 som inkluderer 5 randomiserte kontrollerte studier med til sammen 472 pasienter, viser reduksjon av postoperativ smerte i inntil 48 timer, reduksjon i bruk av opioider og en reduksjon i andre bi-effekter som kvalme og oppkast etter total kne protese. Opplevd smerte ble målt med Visuell Analog Skala (VAS) 12, 24 og 48 timer postoperativt og viste en signifikant reduksjon av smerte for pasienter som mottok TENS sammenlignet med kontrollgrupper. Les hele studien her