Dokumentasjon

Smertelindring & muskeltrening

 • TENS for kroniske underlivssmerter (2018)

  Denne ferske studien fra mars 2018 ser på ulike typer nervemodulering for behandling av kroniske underlivsmerter hos kvinner og menn, der transkutan elektrisk nervestimulering TENS) er et av alternativene som diskuteres. Forfatterne nevner spesielt en randomisert kontrollert dobbelt blindet studie på bruk av TENS for menn med kronisk prostatitt der TENS ble sammenlignet med ibuprofen og placebo. TENS gruppen viste en statistisk signifikant nedgang i smerte.
  Les mer...

 • TENS for postoperative smerter etter totalprotese kne

  Denne metastudien fra 2017 som inkluderer 5 randomiserte kontrollerte studier med til sammen 472 pasienter, viser reduksjon av postoperativ smerte i inntil 48 timer, reduksjon i bruk av opioider og en reduksjon i andre bi-effekter som kvalme og oppkast etter total kne protese. Opplevd smerte ble målt med Visuell Analog Skala (VAS) 12, 24 og 48 timer postoperativt og viste en signifikant reduksjon av smerte for pasienter som mottok TENS sammenlignet med kontrollgrupper.
  Les mer...

 • TENS for ryggmargsskadde

  Randomisert, kontrollert studie fra 2015 viser god effekt av lavfrekvent transkutan nervestimulering (TENS) for smerter hos ryggmargsskadde.
  Les mer...

 • TENS ved diabetisk perifer nevropati

  En meta-analyse fra 2010 viste en signifikant reduksjon av gjennomsnittlig smertescore ved 4 og 6 ukers behandling med TENS og signifikant subjektiv forbedring i generelle nevropatiske smertesymptomer ved 12 ukers behandling.
  Les mer...

 • Effekt av TENS for menstruasjonssmerter (2017)

  ​I denne randomiserte, blindete studien fra 2017​ deltok 134 kvinner med menstruasjonssmerter fordelt på to grupper: 1 som mottok TENS og 1 som mottok simulert TENS. Effektmål var numerisk smerteskala (NRS), lengde på lindring av menstruasjonssmerter, forbruk av ibuprofen tabletter og score på livskvalitetsskjemaet WHOQOL- BREF. TENS gruppen viste signifikant forskjell på alle effektmål unntatt livskvalitet sammenlignet med kontrollgruppen.
  Les mer...

 • Effekt av TENS for postoperative smerter (2016)

  I en nylig publisert redaksjonell artikkel i tidsskriftet Analgesia & Resuscitation: Current Research, oppsummeres evidens fra systematiske placebokontrollerte oversiktsartikler. Forfatteren konkluderer med at resultatene fra denne gjennomgangen tyder på at TENS lindrer smerte og reduserer forbruk av smertestillende medikamenter når behandlingen brukes riktig.
  Les mer...

 • TENS er effektiv behandling for postoperative smerter, osteoartrosesmerter, smertefull diabetisk nevropati og enkelte akutte smertetilstander (2014)

  I en oversiktsartikkel av Vance og medarbeidere i 2014 konkluderer forfatterne med at TENS er effektiv behandling for postoperative smerter, osteoartrosesmerter, smertefull diabetisk nevropati og enkelte akutte smertetilstander.
  Les mer...

 • Oversiktsartikkel TENS ved rygg-og bekkensmerter i svangerskapet (2015)

  Artikkelen er en såkalt konsensus uttalelse fra Working Group on Evidence-Based Medicine in Physical and Rehabilitation Medicine, Austrian Society of Physical Medicine and Rehabilitation, og Austrian Pain Society. Smerter i korsrygg og/eller bekken er vanlig blant gravide. Smertene oppstår hovedsakelig i andre eller tredje trimester og kan vedvare også etter fødsel. Dette medfører ofte redusert livskvalitet og nedsatt arbeidskapasitet. Terapeutiske metoder for smertelindring uten bivirkninger for mor og barn har derfor stor klinisk betydning
  Les mer...

 • Smerte, funksjon og livskvalitet før og etter Transkutan Elektrisk Nervestimulering (TENS) for pasienter med Komplekst Regionalt Smertesyndrom (CRPS)

  Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) er en langvarig smertetilstand som karakteriseres ved smerte, hevelse, autonome og motoriske forstyrrelser. Tilstanden er invalidiserende og skaper ofte stor lidelse hos pasienten og det er vanskelig å gi effektiv behandling.
  Les mer...

 • Bedre effekt av smertestillende med TENS

  Denne artikkelen diskuterer hvordan du kan oppnå bedre smertelindring med riktig bruk av TENS for akutte og kroniske smerter. Forfatterne S. Gallo og K. Silva ved Salem State University i USA viser til at behovet for medikamenter kan reduseres med så mye som 36-51 prosent ved rett TENS dosering. Akutte smerter behandles vanligvis med høyfrekvent (HF) TENS. Parameterne som brukes er en frekvens på 80-120 Hz og kort pulsvarighet fra 20-100 mikrosekunder, noe som påvirker A-beta sensoriske nerver. Stimuleringen økes til et nivå der pasienten kjenner en behagelig prikkende følelse. Behandlingstiden kan variere fra 15 minutter til flere timer. Man oppnår kortvarig smertelindring via port mekanismen...
  Les mer...